Thông tin - thông báo
25/05/2018:     V/v nhập điểm thi Kết thúc học phần Hk2 năm học 2017 - 2018

Kính gửi quý thầy/cô

Thầy/cô được Phòng KT hoặc Khoa phân quyền nhập điểm cuối kỳ sử dụng chức năng [KT&ĐBCLGD]\[Nhập điểm thi chung] để nhập điểm thi cuối kỳ đối với các lớp học phần được tổ chức thi chung (Phòng KT sắp xếp lịch thi) (không nhập trong cột điểm [Thi] trong chức năng [Cá nhân]\[Lớp - Điểm])

 

Trân trọng./.

23/05/2018:     Vv Nhập điểm vào hệ thống tác nghiệp đào tạo đối với các lớp học phần khóa 2017

Thời gian khóa nhập điểm giữa kỳ đối với các học phần khóa 2017 là 10/6/2018.

Lưu ý: Thầy/cô xác nhận điểm thành phần GK trước, sau 10/6/2018 hệ thống được chuyển đổi để thầy/cô nhập điểm thành phần BT và xác nhận điểm thành phần này; IN BẢNG ĐIỂM bao gồm điểm thành phần BT và GK để nộp lưu trữ.

06/04/2018:     Hướng dẫn Nhập điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

GVCN các lớp sau khi đăng nhập vào hệ thống, truy cập chức năng [Sinh viên] \ [Rèn luyện]\[Nhập điểm rèn luyện].

Tại giao diện nhập điểm rèn luyện, chọn học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 > Chọn lớp sinh hoạt cần nhập điểm > Nhập điểm (thang 100) > Lưu và xác nhận.

16/01/2018:     Thông báo Cập nhật TKB học kỳ 2, năm học 2017-2018

PĐT có điều chỉnh phòng học của một số lớp học phần và tổ chức lại các lớp học phần sau khi SV đăng ký tín chỉ. Kính thông báo thầy/cô cập nhật TKB học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 tại chức năng [Cá nhân] \ [Kê hoạch giảng].

Trân trọng./.

14/01/2018:     Thông báo Thời hạn nhập điểm học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Hệ thống sẽ mở nhập điểm học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 (giữa kỳ và cuối kỳ) đến ngày 20/01/2018. Kính đề nghị quý thầy/cô chưa thực hiện việc nhập điểm và xác nhận điểm hoàn thành việc nhập điểm trước thời gian trên.

Trân trọng./.

21/10/2016:     THÔNG BÁO NHẬP ĐIỂM GIỮA KỲ HK1, NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời hạn nhập điểm và nộp bảng điểm về Phòng Đào tạo: trước ngày 30/10/2016 đối với các lớp học phần mở cho khóa 13,14,15 và trước ngày 30/11/2016 đối với các lớp học phần mở cho khóa 16
22/03/2016:     THÔNG BÁO
HẠN CUỐI NHẬP ĐIỂM CHO KHÓA 2015 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 LÀ NGÀY 27/03/2016