Thông tin - thông báo
21/10/2016:     THÔNG BÁO NHẬP ĐIỂM GIỮA KỲ HK1, NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời hạn nhập điểm và nộp bảng điểm về Phòng Đào tạo: trước ngày 30/10/2016 đối với các lớp học phần mở cho khóa 13,14,15 và trước ngày 30/11/2016 đối với các lớp học phần mở cho khóa 16
22/03/2016:     THÔNG BÁO
HẠN CUỐI NHẬP ĐIỂM CHO KHÓA 2015 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 LÀ NGÀY 27/03/2016