Thông tin - thông báo
06/04/2018:     Hướng dẫn Nhập điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

GVCN các lớp sau khi đăng nhập vào hệ thống, truy cập chức năng [Sinh viên] \ [Rèn luyện]\[Nhập điểm rèn luyện].

Tại giao diện nhập điểm rèn luyện, chọn học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 > Chọn lớp sinh hoạt cần nhập điểm > Nhập điểm (thang 100) > Lưu và xác nhận.

16/01/2018:     Thông báo Cập nhật TKB học kỳ 2, năm học 2017-2018

PĐT có điều chỉnh phòng học của một số lớp học phần và tổ chức lại các lớp học phần sau khi SV đăng ký tín chỉ. Kính thông báo thầy/cô cập nhật TKB học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 tại chức năng [Cá nhân] \ [Kê hoạch giảng].

Trân trọng./.

14/01/2018:     Thông báo Thời hạn nhập điểm học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Hệ thống sẽ mở nhập điểm học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 (giữa kỳ và cuối kỳ) đến ngày 20/01/2018. Kính đề nghị quý thầy/cô chưa thực hiện việc nhập điểm và xác nhận điểm hoàn thành việc nhập điểm trước thời gian trên.

Trân trọng./.

21/10/2016:     THÔNG BÁO NHẬP ĐIỂM GIỮA KỲ HK1, NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời hạn nhập điểm và nộp bảng điểm về Phòng Đào tạo: trước ngày 30/10/2016 đối với các lớp học phần mở cho khóa 13,14,15 và trước ngày 30/11/2016 đối với các lớp học phần mở cho khóa 16
22/03/2016:     THÔNG BÁO
HẠN CUỐI NHẬP ĐIỂM CHO KHÓA 2015 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 LÀ NGÀY 27/03/2016