TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT:
TTMã học phầnTên học phầnSố lượng sáng T2Số lượng chiều T2Số lượng sáng T3Số lượng chiều T3Số lượng sáng T4Số lượng chiều T4Số lượng sáng T5Số lượng chiều T5Số lượng sáng T6Số lượng chiều T6Số lượng sáng T7Số lượng chiều T7
10130011GDTC 11 1         
20130191GDTC 2 Nam1036441256541016
30130201GDTC 2 Nữ905049306845795436224117
40130211GDTC 2 YSK            
50130580GDTC 3 BB Nam 2 121 1 1 1
60130540GDTC 3 BB Nữ14 1 233 11 
70130131GDTC 3 BBNC            
80130111GDTC 3 BC Nam695161522428
90130510GDTC 3 BC Nữ15151823111651952499233018
100130460GDTC 3 BCNC1 21     314
110130101GDTC 3 BD Nam74102417133814
120130470GDTC 3 BDNC            
130130570GDTC 3 BN Nam      1    1
140130560GDTC 3 BN Nữ    111 1   
150130121GDTC 3 BR Nam8   2121241117
160130520GDTC 3 BR Nữ13854117258720872876183511
170130480GDTC 3 BRNC            
180130590GDTC 3 CL Nam62753 228325
190130530GDTC 3 CL Nữ35183222221320241632147
200130091GDTC 3 CLNC            
210130061GDTC 3 Nam 1 1 1 1 1 1
220130550GDTC 3 NĐ Nữ20176092512112316848
230130071GDTC 3 Nữ25 11   2   
240130490GDTC 3 Vovinam Nam5232211312134
250130500GDTC 3 Vovinam Nữ2615571459168912923
260130081GDTC 3 YSK            
270130301GDTC 4 BBNC            
280130151GDTC 4 BC Nam511311362181
290130181GDTC 4 BC Nữ293928233912153361458
300130281GDTC 4 BCNC            
310130161GDTC 4 BĐ Nam731512521246
320130311GDTC 4 BDNC            
330130141GDTC 4 BR Nam941112581238
340130451GDTC 4 BR Nữ29919910198101010142
350130271GDTC 4 BRNC            
360130291GDTC 4 CLNC            
370130171GDTC 4 YSK            
380130441GDTC 5 BBNC            
390130401GDTC 5 BC Nam31104254 321182
400130431GDTC 5 BC Nữ1565013331129591313089171110
410130381GDTC 5 BCNC            
420130411GDTC 5 BĐ Nam227531 13522226
430130351GDTC 5 BĐNC            
440130391GDTC 5 BR Nam23447531571142110
450130461GDTC 5 BR Nữ15247144329676734047173631
460130361GDTC 5 BRNC            
470130371GDTC 5 CLNC            
480130321GDTC 5 Nam 1 21  1  11
490130331GDTC 5 Nữ6621442148602313818711220
500130341GDTC 5 YSK