DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP:  
Xem danh sách sinh viên thuộc khoa:  
Ghi chú về danh sách & cảnh báo KQHT, buộc thôi học.
TTHọ tên sinh viênSố CMNDSố thẻ SVLớp121122131132141142151152161162171172181182Số lần bị CB