DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ HỦY ĐĂNG KÝ HỌC DO CHÂY Ỳ KHÔNG ĐÓNG HỌC PHÍ:

    Chọn học kỳ: Sắp xếp theo:      
# Dữ liệu trong danh sách này được lập chi tiết kể từ học kỳ 1/2015-2016. Danh sách này không hiển thị tên các sinh viên đã tốt nghiệp, đã bị thôi học.
STTHọc kỳMã hồ sơLớp sinh hoạtHọ tên sinh viênSố thẻ SVMã lớp học phầnTên lớp học phầnSố tín chỉGhi chú