DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:  
Khoa:  
 Ghi chú các cột dữ liệu: NH - đề tài được thực hiện bởi nhóm sinh viên; BQ - Sinh viên có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm ĐATN; HL - học lại; HĐ: Hội đồng.
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVLớpTên đề tàiNHBQHLGV hướng dẫnGV phản biện