HƯỚNG DẪN & GIẢI THÍCH:
   
  - Hướng dẫn kích hoạt & sử dụng email do Trường cung cấp; > Nội dung    
         
         
         
  - Giải thích về sự kiểm soát của hệ thống đối với đăng ký học của sinh viên; > Nội dung    
         
         
         
  - Hướng dẫn đăng ký học; > Nội dung    
         
         
         
- Giải thích những nội dung sinh viên thường hỏi; > Nội dung