31/03/2023:     Thông báo đến lớp: [314.22.Nh06] Tiếng Việt-06

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 01/04/2023

31/03/2023:     Thông báo đến lớp: [314.22.Nh05] Tiếng Việt-05

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 01/04/2023

29/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.22.Nh09] Triết học Mác-Lênin-09

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 01/04/2023

29/03/2023:     Thông báo đến lớp: [] Dẫn luận ngôn ngữ-07

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 31/03/2023

29/03/2023:     Thông báo đến lớp: [314.22.Nh07] Dẫn luận ngôn ngữ CLC-08

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 31/03/2023

29/03/2023:     Thông báo đến lớp: [] Pháp luật đại cương-09

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 29/03/2023

29/03/2023:     Thông báo đến lớp: [213.22.Nh09] Pháp luật đại cương CLC-14

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 29/03/2023

28/03/2023:     Thông báo đến lớp: [314.22.Nh12] Tiếng Việt CLC-12

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 29/03/2023

28/03/2023:     Thông báo đến lớp: [314.22.Nh11] Tiếng Việt CLC-11

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 29/03/2023

27/03/2023:     Thông báo đến lớp: [411.22.Nh01] Kỹ năng tiếng B1.4-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-9) ngày: 27/03/2023

24/03/2023:     Thông báo đến lớp: [416.20.Nh01] Kinh tế khu vực Đông Bắc Á-DPH-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 24/03/2023

23/03/2023:     Thông báo đến lớp: [411.20.Nh20] Biên dịch 2-CLC 20

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 24/03/2023

18/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.21.Nh04] Chủ nghĩa xã hội khoa học-04

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 23/03/2023

18/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.21.Nh03] Chủ nghĩa xã hội khoa học-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 23/03/2023

18/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.20.Nh02] Chủ nghĩa xã hội khoa học-02

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 20/03/2023

18/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.20.Nh01] Chủ nghĩa xã hội khoa học-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 20/03/2023

14/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.21.Nh04] Chủ nghĩa xã hội khoa học-04

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 16/03/2023

14/03/2023:     Thông báo đến lớp: [209.21.Nh03] Chủ nghĩa xã hội khoa học-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 16/03/2023

08/03/2023:     Thông báo đến lớp: [212.20.Nh06] Tư tưởng Hồ Chí Minh-06, [212.20.Nh07] Tư tưởng Hồ Chí Minh-07

THÔNG BÁO: lớp mình ngày mai t5 9/3 off các em nhé. Thầy đi công tác ở Tỉnh chưa về

07/03/2023:     Thông báo đến lớp: [212.20.Nh04] Tư tưởng Hồ Chí Minh-04, [212.20.Nh05] Tư tưởng Hồ Chí Minh-05

THÔNG BÁO: SÁNG MAI T4 NGÀY 8/3 LỚP MÌNH OFF CÁC EM NHÉ, THẦY ĐI CÔNG TÁC Ở TỈNH CHƯA VỀ!

05/03/2023:     Thông báo đến lớp: [212.21.Nh08] Tư tưởng Hồ Chí Minh-08, [212.21.Nh09] Tư tưởng Hồ Chí Minh-09

Thông báo: chiều t2 ngày 6/3 lớp mình nghỉ các em nhé, Thầy đi công tác ở Tỉnh chưa về

04/03/2023:     Thông báo đến lớp: [416.19.Nh06] HPCM2(VN & ĐNÁ:Những vần đề lịch sử,văn hoá,xã hội-TV-06

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 04/03/2023

03/03/2023:     Thông báo đến lớp: [416.20.Nh01] Kinh tế khu vực Đông Bắc Á-DPH-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 03/03/2023

24/02/2023:     Thông báo đến lớp: [416.20.Nh01] Lịch sử văn hóa Nhật Bản-DPH-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 24/02/2023

24/02/2023:     Thông báo đến lớp: [416.21.Nh05] Khu vực học đại cương-QTH-05

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 24/02/2023