Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415190035Phạm Thị Khánh Hòa19/06/200119CNTTM01
2413190028Lê Thị Bích Hợp29/12/200119CNPDL01
3415190040Hoàng Thị Hương25/01/200119CNTDL01
4416190112Hoàng Thị Kim Hương05/03/200119CNDPH01
5412190133Nguyễn Thị Hương08/06/200119CNATM01
6415190041Nguyễn Thị Hương07/01/200119CNT01
7416190028Trần Thị Thanh Hương31/03/200119CNQTH01
8416190029Trần Thị Thu Hương03/08/200119CNQTH02
9417190152Nguyễn Thị Hường28/10/200119CNH02
10415190042Phạm Thị Hường09/11/200119CNTTM01
11419190016Võ Thị Thanh Hường09/11/200119SPATH01
12411190121Nguyễn Thị Minh Huệ19/04/200119CNA05
13416190155Nguyễn Lê Huy16/05/200119CNDPH02
14413190029Huỳnh Thị Ngọc Huyền22/12/200119CNPDL01
15415190036Nguyễn Khánh Huyền31/07/200119CNT01
16419190071Nguyễn Khánh Huyền19/09/200119SPT01
17419190072Nguyễn Ngọc Huyền05/04/200119SPT01
18416190113Nguyễn Thị Huyền29/08/200119CNDPH01
19415190037Nguyễn Thị Minh Huyền06/11/200119CNTTM01
20416190026Nguyễn Thị Ngọc Huyền26/01/200119CNQTH01
21415190038Nguyễn Thị Thanh Huyền26/01/200119CNTTM01
22416190156Nguyễn Thị Thanh Huyền26/03/200119CNDPH02
23411190130Phạm Thanh Huyền04/03/200119CNA04
24417190153Thái Thị Thu Huyền28/02/200119CNH02
25413190030Trần Thị Diệu Huyền06/09/200119CNP01
26415190039Trương Khánh Huyền10/06/200119CNT01
27416190027Trương Thị Lệ Huyền14/08/200119CNQTH02
28419190015Võ Thị Thanh Huyền24/11/200119SPA01
29416190025Bùi Việt Hùng20/07/200119CNQTH01
30417190154Dương Thụy Kha10/07/200119CNH02
31413190032Đào Trọng Khánh02/09/200119CNP01
32416190114Đoàn Thị Minh Khuê08/04/200119CNDPH01