Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200313Đặng Thị An29/01/200220CNA07
2411200477Hoàng Bình An21/12/200220CNA11
3411200056Nguyễn Trường An28/10/200220CNA01
4411200395Phạm Thị Thùy An18/06/200220CNA09
5411200436Thái Hoàng Mỹ An19/05/200220CNA10
6411200058Đặng Thị Lan Anh13/09/200220CNA01
7411200232Huỳnh Thị Minh Anh02/04/200220CNA05
8411200272Lê Hồng Anh28/04/200220CNA06
9411200105Nguyễn Hoàng Anh06/11/200220CNA02
10411200314Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh31/08/200220CNA07
11411200231Nguyễn Thị Tuyết Anh06/10/200120CNA05
12411200396Nguyễn Thị Vân Anh24/01/200120CNA09
13411200437Nguyễn Thị Vân Anh09/09/200220CNA10
14411200057Trà Thị Hồng Anh18/12/200220CNA01
15411200273Trần Châu Anh21/08/200220CNA06
16411200438Trần Nguyễn Phương Anh02/02/200220CNA10
17411200106Trương Trịnh Quỳnh Anh04/06/200220CNA02
18411200354Nguyễn Asia24/02/200220CNA08
19411200147Đặng Thị Ngọc Ánh08/04/200220CNA03
20411200059Nguyễn Hồng Ánh12/06/200220CNA01
21411200148Nguyễn Thị Ngọc Ánh10/03/200220CNA03
22411200233Trương Thị Ngọc Ánh12/05/200220CNA05
23411200189Võ Thị Ngọc Ánh06/10/200220CNA04
24411200107Trịnh Thị Hải Âu01/09/200220CNA02
25411200061Nguyễn Ngọc Bảo07/11/200220CNA01
26411200274Nguyễn Trần Uyên Bảo04/11/200220CNA06
27411200060Trần Thị Bắc27/04/200220CNA01
28411200062Đặng Duy Bình05/09/200220CNA01
29411200439Nguyễn Thị Ngọc Bích14/02/200220CNA10
30411200478Trần Ngọc Bích10/09/200220CNA11