Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412200199Võ Nguyễn Mỹ Uyên27/05/200220CNATM02
2415200210Võ Thị Quỳnh Uyên21/12/200220CNT01
3411200556Hoàng Thị Nhân Văn05/10/200220CNA12
4411200555Hồ Lương Ngọc Vân03/05/200220CNA12
5415200212Huỳnh Thị Vân08/04/200220CNT02
6415200211Nguyễn Thị Bích Vân24/07/200220CNTTM01
7412200155Phạm Lê Mai Vân31/03/200220CNATM01
8419200029Thái Thị Thanh Vân09/03/200220SPT01
9412200156Lê Thị Tường Vi17/02/200220CNATM01
10412200200Nguyễn Thị Tường Vi21/09/200220CNATM02
11412200157Ngô Hữu Phúc Việt15/11/200220CNATM01
12415200213Đặng Thị Mỹ Vy19/12/200220CNTTM01
13412200077Hồ Ngọc Lam Vy11/07/200220CNADL02
14411200558Hồ Thị Tường Vy18/12/200220CNA12
15412200079Lê Nguyễn Tường Vy17/10/200220CNADL02
16412200078Lê Nữ Hạ Vy02/10/200220CNADL02
17412200159Lê Thị Ái Vy14/03/200220CNATM01
18412200158Lê Thị Tường Vy10/04/200220CNATM01
19415200214Lương Thị Diễm Vy30/01/200220CNTDL01
20412200202Nguyễn Hạ Vy01/01/200220CNATM02
21412200201Nguyễn Hồ Hải Vy01/01/200220CNATM02
22415200216Nguyễn Lê Thảo Vy10/12/200220CNTTM01
23412200117Nguyễn Thị Cẩm Vy17/08/200220CNADL03
24411200767Nguyễn Thị Khánh Vy24/06/200220CNA13
25412200037Nguyễn Thị Yến Vy11/02/200220CNADL01
26411200557Thái Hoàng Ngọc Vy10/04/200220CNA12
27411200766Trần Lê Thảo Vy12/09/200220CNA13
28412200118Trương Loan Vy05/04/200220CNADL03
29415200215Võ Thị Nhật Vy24/06/200220CNTTM01
30415200217Trần Thúy Vỹ09/07/200220CNT01
31412200080Võ Phạm Yến Vỹ15/02/200220CNADL02
32412200203Đào Thị Xoan09/05/200220CNATM02
33412200038Tôn Nữ Hà Xuyên17/12/200220CNADL01
34412200039Lê Trần Như Ý06/06/200220CNADL01
35415200219Hồ Nguyễn Lâm Yên13/04/200220CNTDL01
36412200161Trần Thị Thùy Yên04/03/200220CNATM01
37415200221Lâm Hoàng Yến11/06/200220CNTTM01
38412200119Nguyễn Hồ Hải Yến23/10/200220CNADL03
39415200220Trần Hoàng Yến22/05/200020CNT01
40412200162Trần Thị Yến24/11/200220CNATM01
41412200040Võ Thị Hoàng Yến27/03/200220CNADL01
42412200204Võ Thị Hoàng Yến28/01/200220CNATM02
43415200218Triệu Nguyễn Như Ý20/10/200220CNT02
44412200160Võ Thị Như Ý20/03/200220CNATM01