Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1415200076Lê Thị Thùy Dương26/09/200220CNT02
2417200201Trần Thị Thùy Dương11/06/200220CNH03
3413200015Ngô Thị Thùy Dung27/10/200220CNPDL01
4413200014Nguyễn Thị Dung13/09/200220CNPDL01
5417200003Nguyễn Thị Hoài Dung26/05/200220CNTL01
6414200003Nguyễn Trần Thùy Dung24/11/200220CNN01
7417200203H' Duyên23/10/200220CNH02
8417200064Nguyễn Thị Thuyền Duyên23/07/200220CNJ02
9417200202Phạm Thị Duyên20/11/200220CNH01
10417200066Phạm Thị Mỹ Duyên20/05/200220CNJ01
11415200078Võ Lê Kỳ Duyên21/12/200220CNT02
12415200080Võ Thị Mỹ Duyên16/12/200220CNT02
13417200204Võ Thị Mỹ Duyên11/03/200220CNH01
14417200061Nguyễn Linh Đan14/11/200220CNJ01
15417200060Phan Linh Đan18/03/200220CNJ01
16415200075Nguyễn Thị Hồng Đức19/02/200220CNT02
17417200062Võ Quang Đức28/03/200120CNJ02
18415200081Hồ Thị Kiều Giang16/06/200220CNT01
19415200084Lê Thị Hồng Giang08/12/200220CNT01
20415200083Lê Thị Hương Giang08/12/200220CNT02
21415200082Lê Thị Trà Giang12/11/200220CNT01
22417200067Ngô Thị Thục Giang27/03/200220CNJ01
23417200205Trần Thị Trà Giang17/10/200220CNH01
24417200005Nguyễn Tiến Hạ03/01/200220CNTL01
25415200093Nguyễn Trần Xuân Hạ28/09/200220CNT01
26417200208Biện Thị Mỹ Hạnh01/07/200220CNH02
27417200006Đỗ Thị Hạnh03/03/200220CNTL01
28417200209Nguyễn Thu Hạnh28/07/200220CNH03
29413200018Hoàng Thị Hằng20/01/200220CNP01