Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411190263Nguyễn Thị Uyên Nhi14/06/200119CNA03
2411190264Phạm Đoan Nhi22/09/200119CNA02
3411190265Phan Tùng Nhi30/10/200119CNA08
4411190267Trần Bảo Nhi02/03/200119CNA08
5411190268Trần Hoàng Yến Nhi13/10/200119CNA04
6411190269Trần Thị Khánh Nhi09/09/200119CNA06
7411190276Phạm Thị Tâm Như16/03/200119CNA01
8411190277Phan Thanh Quỳnh Như25/09/200119CNA03
9411190279Võ Lương Tâm Như20/05/200119CNA07
10411190271Nguyễn Hồng Nhung02/04/200119CNA08
11411190272Nguyễn Thị Hồng Nhung18/04/200119CNA04
12411190212Trần Hiền Ni15/07/200119CNA02
13411190957Y Ruel Niê29/08/200019CNA06
14411190213Phan Thị Thanh Nở25/10/200119CNA08
15411190214Nguyễn Thị Nương04/12/200119CNA07
16411190215Võ Thị Hiền Ny21/02/200019CNA05
17411190283Nguyễn Văn Phong07/02/200119CNA02
18411190287Bùi Thị Thanh Phương02/01/200119CNA03
19411190288Cao Vân Phương19/07/200119CNA03
20411190291Nguyễn Bích Phương13/09/200119CNA03
21411190293Phan Thị Hoài Phương01/03/200119CNA08
22411190294Phan Thị Thùy Phương03/12/200119CNA08
23411190295Thân Nguyễn Thu Phương18/07/200119CNA03
24411190296Trần Nguyễn Thu Phương08/03/200119CNA01
25411190298Trần Thị Thu Phương24/11/200119CNA03
26411190299Võ Thị Sơn Phương04/05/200119CNA08
27411190286Trần Thị Duy Phước26/10/200119CNA04
28411190284Nguyễn Thị Phúc25/07/200119CNA08
29411190305Nguyễn Tố Quyên18/11/200119CNA03
30411190308Cao Thị Như Quỳnh25/12/200119CNA02
31411190310Mai Nguyễn Diễm Quỳnh19/08/200119CNA03
32411190315Vũ Như Quỳnh10/04/200119CNA08