Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411200086Hồ Thị Ánh Ngọc26/05/200220CNA01
2419190123Lê Hoàng Ngọc12/09/199919SPACT2
3411200414Lê Nguyễn Bảo Ngọc06/12/200220CNA09
4411200456Nguyễn Bảo Ngọc16/12/200220CNA10
5411200498Nguyễn Thị Hồng Ngọc07/11/200220CNA11
6411200413Phạm Phú Bảo Ngọc06/02/200220CNA09
7411200171Lê Văn Nguyên20/09/200220CNA03
8411200415Nguyễn Thảo Nguyên30/05/200220CNA09
9411200172Nguyễn Thị Thảo Nguyên05/01/200220CNA03
10411200207Phạm Thị Thảo Nguyên17/10/200220CNA04
11411200747Phan Thị Thảo Nguyên28/04/200220CNA13
12411200533Trần Phan Hạnh Nguyên11/10/200220CNA12
13411200250Trần Thị Minh Nguyệt03/10/200220CNA05
14411200296Trương Thị Ánh Nguyệt03/05/200220CNA06
15411200748Dương Thị Nhàn13/11/200220CNA13
16411200499Hoàng Thị Thanh Nhàn21/01/200220CNA11
17411200534Lê Thị Thanh Nhàn17/04/200220CNA12
18411200297Nguyễn Thị Thanh Nhàn27/08/200220CNA06
19411200335Nguyễn Thị Thanh Nhàn15/05/200220CNA07
20411200173Nguyễn Thị Hoàng Nhân05/09/200220CNA03
21411200130Trần Thị Mỹ Nhân03/03/200220CNA02
22411200535Hoàng Nam Nhật04/11/200220CNA12
23411200417Hồ Trương Lệ Nhi18/10/200220CNA09
24411200416Hoàng Thị Yến Nhi07/09/200220CNA09
25411200537Lê Thị Hồng Nhi09/08/200220CNA12
26411200174Lô Thị Lang Nhi01/10/200220CNA03
27411200749Nguyễn Phan Thanh Nhi20/07/200220CNA13
28411200131Nguyễn Thị Yến Nhi15/11/200220CNA02
29411200377Nguyễn Thị Yến Nhi10/08/200220CNA08
30411200336Phạm Hiền Nhi18/09/200220CNA07