Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170281Cao Thị Linh09/10/199917CNA05
2411170295Hà Trần Nhật Linh02/11/199917CNA09
3411170274Hồ Thị Mỹ Linh15/03/199917CNA10
4411170296Huỳnh Thị Mỹ Linh31/01/199917CNA08
5411170280Lê Thị Khánh Linh17/02/199917CNA09
6411132161117Lê Thị Mỹ Linh02/09/199817SPA02
7411170300Ngô Nhượng Linh13/08/199917CNA07
8411170294Ngô Thị Mai Linh05/05/199917CNA10
9411170293Nguyễn Hoàn Linh09/02/199917CNA07
10411170282Nguyễn Thị Huyền Linh18/02/199917CNA01
11411170289Nguyễn Thị Mỹ Linh07/04/199917CNA06
12411170288Nguyễn Thị Thùy Linh03/11/199917CNA11
13411170290Nguyễn Thị Tuyết Linh13/09/199917CNA11
14411170275Trần Phương Linh18/09/199917CNA12
15411170287Võ Thị Mỹ Linh09/01/199917CNA03
16411170279Vũ Mai Linh17/02/199917CNA02
17419170026Đặng Hoàng Long28/04/199917SPA02
18411170306Phạm Phú Lộc15/02/199917CNA12
19411170320Hồ Hoàng Thúy Ly29/09/199917CNA04
20411170317Lê Linh Ly24/08/199917CNA12
21411170318Nguyễn Thị Mỹ Ly19/11/199917CNA03
22411170312Phạm Thị Khánh Ly12/11/199917CNA02
23411170323Nguyễn Thị Lý16/09/199917CNA05
24411170324Nguyễn Thị Thiên Lý19/06/199917CNA07
25411180310Nguyễn Trần Khánh Mai03/07/200018CNA06
26411170328Phan Thị Mai16/02/199917CNA08
27411170337Nguyễn Thị Ánh Minh09/11/199917CNA11
28411170338Đặng Thị Mùi26/09/199917CNA12
29411170340Nguyễn Khánh My11/11/199917CNA02
30411170343Thái Thị Trà My17/02/199917CNA01
31411170347Lê Mỹ Mỹ31/05/199917CNA03
32411170346Nguyễn Thị Xuân Mỹ23/06/199917CNA04
33411170351Nguyễn Thị Na09/04/199917CNA05