Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170274Hồ Thị Mỹ Linh15/03/199917CNA10
2411170296Huỳnh Thị Mỹ Linh31/01/199917CNA08
3411170280Lê Thị Khánh Linh17/02/199917CNA09
4411170300Ngô Nhượng Linh13/08/199917CNA07
5411170294Ngô Thị Mai Linh05/05/199917CNA10
6411170293Nguyễn Hoàn Linh09/02/199917CNA07
7411170282Nguyễn Thị Huyền Linh18/02/199917CNA01
8411170288Nguyễn Thị Thùy Linh03/11/199917CNA11
9411170290Nguyễn Thị Tuyết Linh13/09/199917CNA11
10411170275Trần Phương Linh18/09/199917CNA12
11411170286Trần Thị Thùy Linh08/02/199917CNA04
12411170287Võ Thị Mỹ Linh09/01/199917CNA03
13411170279Vũ Mai Linh17/02/199917CNA02
14411170308Võ Phi Long20/06/199917CNA03
15411170306Phạm Phú Lộc15/02/199917CNA12
16411170320Hồ Hoàng Thúy Ly29/09/199917CNA04
17411170317Lê Linh Ly24/08/199917CNA12
18411170318Nguyễn Thị Mỹ Ly19/11/199917CNA03
19411170312Phạm Thị Khánh Ly12/11/199917CNA02
20411170323Nguyễn Thị Lý16/09/199917CNA05
21411170324Nguyễn Thị Thiên Lý19/06/199917CNA07
22411170322Võ Thị Cẩm Lý21/10/199917CNA06
23411170328Phan Thị Mai16/02/199917CNA08
24411170326Phan Thị Hoa Mai12/04/199917CNA09
25411170334Nguyễn Thị Diễm Mi21/04/199917CNA10
26411170337Nguyễn Thị Ánh Minh09/11/199917CNA11
27411170338Đặng Thị Mùi26/09/199917CNA12
28411170340Nguyễn Khánh My11/11/199917CNA02
29411170343Thái Thị Trà My17/02/199917CNA01
30411170347Lê Mỹ Mỹ31/05/199917CNA03
31411170346Nguyễn Thị Xuân Mỹ23/06/199917CNA04
32411170351Nguyễn Thị Na09/04/199917CNA05
33411170350Trần Thị Mi Na25/05/199917CNA07
34411170353Trương Thị Na Na30/06/199917CNA06