Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1411170465Nguyễn Tấn Phát17/08/199917CNA03
2411170466Nguyễn Thành Phong21/01/199917CNA08
3411170484Biện Thị Phương20/02/199817CNA03
4411170486Dương Thị Lan Phương02/10/199917CNA04
5411170488Đỗ Quyên Phương20/03/199917CNA02
6411170487Hồ Thị Như Phương12/03/199917CNA07
7411170490Lê Thị Mỹ Phương05/10/199917CNA04
8411170491Nguyễn Huỳnh Đông Phương24/12/199917CNA03
9411170495Nguyễn Thị Phương17/09/199917CNA10
10411170476Nguyễn Thị Bích Phương20/07/199917CNA12
11411170480Nguyễn Thị Thu Phương09/06/199917CNA01
12411170492Nguyễn Thị Thúy Phương24/06/199917CNA06
13411170477Phùng Như Phương19/06/199917CNA11
14411170478Trần Thị Phương14/03/199917CNA05
15411170474Trương Thị Hà Phương27/04/199917CNA02
16411170473Nguyễn Thị Phước29/01/199917CNA01
17411170497Nguyễn Thị Oanh Phượng01/01/199917CNA05
18411170467Trịnh Lê Đức Phú15/06/199917CNA06
19411170470Bùi Thị Phúc06/04/199917CNA10
20411170469Lê Kim Phúc23/08/199917CNA05
21411170471Nguyễn Thị Thiên Phúc01/06/199917CNA11
22411170502Đặng Thành Quang14/11/199917CNA05
23411170506Lê Thị Quỳnh Quyên18/01/199917CNA07
24411170507Lữ Vũ Lệ Quyên01/05/199917CNA09
25411170508Mai Thị Quyên22/09/199917CNA08
26411170505Nguyễn Hoàng Quyên24/07/199917CNA12
27411170510Đặng Thị Quỳnh13/01/199917CNA01
28411170513Đặng Thị Quỳnh26/12/199917CNA03
29411170517Nguyễn Như Quỳnh15/08/199917CNA02
30411170512Nguyễn Thị Quỳnh02/09/199917CNA04
31411170515Nguyễn Thị Diệu Quỳnh05/03/199917CNA12
32411170514Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh20/07/199917CNA11
33411170511Nguyễn Thị Thuý Quỳnh19/05/199917CNA06
34411170519Phạm Thị Như Quỳnh22/12/199917CNA05