Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170156Vũ Hoàng Hân10/10/199917CNJ02
2417170118Võ Thị Diệu Hậu28/07/199917CNJ01
3417170191Nguyễn Thị Diệu Hiền20/10/199817CNJ03
4417170192Phan Thanh Hiền17/07/199917CNJ03
5417170119Trà Thị Thảo Hiền26/12/199917CNJ01
6417170190Trần Minh Hiền06/12/199917CNJ03
7417170120Hồ Nguyễn Thảo Hiếu01/01/199917CNJ01
8417170121Cao Thị Thu Hoài09/06/199917CNJ01
9417122161110NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG04/01/199817CNJ02
10417170122Nguyễn Thị Thanh Huệ19/07/199917CNJ01
11417170123Nguyễn Thành Gia Huy30/10/199917CNJ01
12417170124Nguyễn Lê Ngọc Huyền21/03/199817CNJ01
13417170125Nguyễn Thị Thanh Huyền10/01/199917CNJ01
14417123161111NGUYỄN MẠNH HÙNG27/02/199817CNJ03
15417170126Lê Thị Lan17/06/199917CNJ01
16417170194Võ Hoàng Lan15/02/199917CNJ03
17417170162Nguyễn Phan Hoài Linh21/02/199917CNJ02
18417170160Nguyễn Thị Linh08/01/199917CNJ02
19417170127Nguyễn Thị Diệu Linh19/07/199917CNJ01
20417170161Nguyễn Thị Mỹ Linh04/11/199917CNJ02
21417170195Võ Thị Lương18/09/199917CNJ03
22417170128Trần Thị Lựu10/08/199917CNJ01
23417170163Lê Thị Thanh Ly29/12/199917CNJ02
24417170164Nguyễn Nhật Minh27/12/199917CNJ02
25417170197Thái Thị Nhật Muông28/04/199917CNJ03
26417170165Nguyễn Thị Tiểu My26/11/199817CNJ02