Lịch thi
Tùy chọn:
Học kỳ: Khoa:
Sắp xếp theo:
Ghi chú: Ký hiệu & giờ thi các ca: 2C1: 7h15-9h20; 2C2: 9h30-11h30; 2C3:13h30-15h20; 2C4: 15h30-17h30; 1C1: 7h00-11h30; 1C2: 13h30-17h30
STTKý hiệu Tên lớp học phầnSLSV Ngày thi Phòng thi XuấtGhi chú
STTMã học phần Tên lớp học phầnCa thi Ngày thi Các phòng thi