21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [412.19.Nh08] Marketing căn bản-08 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 23/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [412.19.Nh07] Marketing căn bản-07 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 22/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.17.Nh01] Biên dịch 3-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 22/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.18.Nh05] Phiên dịch 1-05

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 22/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [415.19.Nh01] Nghe 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 23/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [415.19.Nh06] Ngoại ngữ II.1 (Trung)-06 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 22/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.17.Nh03] Biên dịch 3-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 21/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [212.18.Nh06] Tư tưởng Hồ Chí Minh-06 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 24/09/2020

21/09/2020:     Thông báo đến lớp: [212.18.Nh03] Tư tưởng Hồ Chí Minh-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 24/09/2020

20/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.17.Nh13] Phiên dịch 3-13 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 21/09/2020

20/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.17.Nh04] Biên dịch 3-04

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/09/2020,Tiết: 9-10, phòng: DC202

20/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.17.Nh14] Biên dịch 3-14 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 26/09/2020

20/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.17.Nh04] Biên dịch 3-04

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 22/09/2020

20/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.18.Nh11] Lý thuyết dịch-11 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 26/09/2020

20/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.18.Nh06] Kỹ năng tiếng C1.2-06

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/09/2020,Tiết: 8-10, phòng: HC503

19/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.18.Nh04] Văn hóa Anh-04

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 25/09/2020

18/09/2020:     Thông báo đến lớp: [416.18.Nh05] Thể chế chính trị thế giới-05

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/09/2020,Tiết: 11-11, phòng: HA102

18/09/2020:     Thông báo đến lớp: [411.19.Nh08] Kỹ năng tiếng B2.1-08

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/09/2020,Tiết: 7-10, phòng: DA201

17/09/2020:     Thông báo đến lớp: [415.17.Nh03] Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 18/09/2020

17/09/2020:     Thông báo đến lớp: [412.19.Nh06] Marketing căn bản-06 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 18/09/2020

17/09/2020:     Thông báo đến lớp: [412.19.Nh05] Marketing căn bản-05 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/09/2020

17/09/2020:     Thông báo đến lớp: [416.19.Nh05] Tiếng Anh B2.1-05 CLC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/09/2020,Tiết: 1-4, phòng: DA301

16/09/2020:     Thông báo đến lớp: [] Kỹ năng tiếng C1.4-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/09/2020,Tiết: 6-8, phòng: DC202

16/09/2020:     Thông báo đến lớp: [308.17.Nh01] Quản lý nhà nước và quản lý ngành-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/09/2020,Tiết: 4-5, phòng: HC501

15/09/2020:     Thông báo đến lớp: [308.17.Nh01] Quản lý nhà nước và quản lý ngành-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/09/2020,Tiết: 11-12, phòng: HC201